king

โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

BSW1

hot-1 ประชาสัมพันธ์งานวัดผล เรื่อง ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2559  นักเรียนสามารถเข้าดูผลการเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

grad

new 05 วันที่ 23 กันยายน 2559 โรงเรียนสองแคววิทยาคม มีการจัดงานเกษียณอายุราชการ ให้แก่ท่านรองผู้อำนวยการ นายอนุสรณ์ แสนใจบาล และ นายมาณพ ใจยา ครูชำนาญการ 

111

>> วันที่ 8 - 12 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างวินัยและจิตสำนึกด้านการจัดการขยะในสถานศึกษาภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (EESD) รุ่นที่ 1 ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
>> โรงเรียนสองแคววิทยาคม ได้เข้าร่วมการประชุมสัมนาการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษา ระดับชาติ ในวันที่ 7-9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
>> ในวันที่ 12 กันยายน 2559 โรงเรียนสองแคววิทยาคม รับมอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทางไกล(DLIT) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียน 
 >> วันที่ 24 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา งานวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
>> วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นักเรียนแผนจีน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
>> วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยครูศรายุทธ สุริยะมล ครูที่ปรึกษาโครงงาน 
 >> วันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะครูได้นำนักเรียนสายการเรียนวิทย์-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

linesw

BSW3

new 05

ยนด

   นักเรียนชมรม SCIENCE LOVERS ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับหนึ่ง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มภาคเหนือตอนบน ในกิจกรรมงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559
   ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร โดยมีครูศรายุทธ สุริยะมล ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูโสภา ฝึกซ้อมการนำเสนอ ครูตวงพร  ครูปิ่นทองและคณะครูโรงเรียนสองแคววิทยาคมทุกท่านที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจโดยตลอด ขอบคุณพี่เตย พี่อ๊อฟที่ทุ่มเทถ่ายทอดประสบการณ์การแข่งขันให้น้องๆ 

โครงงานวทย


ยนด

นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ ได้รับรางวัลการแข่งขัน ดังนี้

>>>วัลเหรียญทองการประกวดร้องเพลงจีน นางสาวฤทัยรัตน์ เลาหาง นักเรียนชั้นม.5/3
>>>รางวัลเหรียญเงินการเล่านิทานจีน นางสาวชุติภา แซ่ว้าง นักเรียนชั้นม.4/3 
>>> รางวัลเหรียญทองแดงการแสดงละครสั้นจีน

        --> นางสาวไพลิน สิริจันทร์วิภพ นักเรียนชั้นม.4/3

        --> นางสาวดารุณี เลาย้าง นักเรียนชั้นม.4/3

        --> นายภานุพงษ์ ศรีสุภา นักเรียนชั้นม.4/3

        --> นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง นักเรียนชั้นม.6/3

        --> นายนฤดล ยาสมุทร นักเรียนชั้นม.6/3 

แขงจน

ยนด >> นักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคม เป็นตัวแทนของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน (The2nd ASEAN Student Science Project Competition) ระดับกลุ่มประเทศอาเซี่ยน 10 ประเทศ ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ คำมาตา นักเรียนชั้น ม.4/1 นางสาวหลำ ลุงวิ นักเรียนชั้น ม.4/1 โดยมีครูผู้ควบคุมดูแลกิจกรรมและฝึกฝนกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี 1.นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม 2.นาย ศรายุทธิ์ สุริยะมล 3.นางปิ่นทอง ชุ่มใจ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และ 4.นาง ตวงพร ทรายคำ ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.

ภาพรวม

ยนด

นางสาวรุ่งนภา ชัยปรัชญาพร
นักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคม

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 
(การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม) ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5
จังหวัดสุพรรณบุรี

ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ. 2559

kkkkkkkkkk

ภาพกิจกรรมทั้งหมดตามลิงค์ข้างล่างนะจ๊ะ

<<<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1000057896741628&set=pcb.1107941689237846&type=3&theater


 linesw

BSW2

new 05 นักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคมเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 

งานจน

new 05 คณะครูและนักเรียนสายการเรียนวิทย์-คณิต เข้าร่วมกิจกรรมงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานวทย

new 05 กิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน "สองแคว มินิมาราธอน ครั้งที่ 6" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและนำเงินรายได้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม

 wait

hot-1 กิจกรรมรณรงค์ "ประชารัฐร่วมใจเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ (Big Day)" ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 

มต

 hot-1 ภาพกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนสองแคววิทยาคม 

ปีการศึกษา 2559 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

12715361 839083752868813 3392147077946294661 n

qqqq

 ภาพกิจกรรมทั้งหมดตามลิงค์ข้างล่างนะจ๊ะ

<<<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=938365669579965&set=oa.1113277315370950&type=3&theater

 hot-1 ภาพกิจกรรมงาน วันครูแห่งชาติ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙  

กลุ่มโรงเรียนดอยสัพพัญญู

โดยครูวสันต์  และฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม

Capture

ภาพกิจกรรมทั้งหมดตามลิงค์ข้างล่างนะจ๊ะ

<<<https://www.facebook.com/photo.phpfbid=10207268773710300&set=oa.1097119013653447&type

=3&theater

 

 

 

linesw

 

BSW4

hot-1 กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 ประกาศแจ้งให้นักเรียนชั้นม.3และม6.
ขอให้นักเรียนชั้นม.3และม.6ทุกคนตรวจสอบผลการเรียน
ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ชื่อผู้ใช้ให้ใส่เลข0นำหน้าแล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน4หลักและรหัสผ่านให้ใส่เลขบัตรประชาชน ขอบคุณครับ.

ใครที่ติด 0,ร ให้ดำเนินการแก้ไขภายในวันที่15-18มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับ

https://sgs9.bopp-obec.info/sgss/Security/SignInMobile.aspx


hot-1

12741948 971690286257763 122363672969600302 n

 


linesw

BSW5

tango-edit-find-replace-13153 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดย นางสาวปริศนา กลิ่นตระกูล 

   --> บทคัดย่อ

 

บทคดยอ Page 1 บทคดยอ Page 2

 

   --> แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม

ปกแบบฝกทกษะ

         --> ชนิดของจำนวนเต็ม

       --> การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

       --> ค่าสัมบูรณ์

 

linesw

 

 gradsgs

  xxxxx 

รปโรงเรยนรวม

944585 495443937208021 1135514093 n

sc08502401

** กรณีเปิดดูรายชื่อไม่ได้ ให้ download โปรแกรม Foxit Reader 

หรือ Acrobat Reader มาติดตั้งในเครื่องก่อน  ** 

 

 Like

 ดานลางเวบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

  • Description:
    คณะครูร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

  • Description:

    นิเทศติดตามการพัฒนาการศึกษาของครูผู้สอนภาษาไทย


  • Description:

    ประมวลภาพพิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม ผู้อำนวยการเจียมพดล ไชยยาลักษณ์

ที่ตั้งของโรงเรียนสองแคววิทยาคม

Facebook FanBox

ผลงานวิชาการ

book icon  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชุด Unseen ASEAN ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสองแคววิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โดย นางวิรัชนี มาตันทัง

book icon ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน

book icon  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเคมีเพิ่มเติม4 รหัส ว30224 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน
book icon รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเรื่อง สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ รายวิชา ว20203 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นายศรายุทธ์ สุริยะมล

book icon การใช้บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง การเขียนเว็บเพ็จด้วยภาษา HTML รายวิชาการเขียนเว็บเพ็จ รหัสวิชา ง30208  กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย   นางศรีสกูล จิรรัตน์สกุล 

book icon การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้การบริหารจัดการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

book iconรายงานการใช้ชุดการสอนวิชาอาหารพื้นบ้านล้านนา โดย ...นางนิรมล วงศ์ลังการ์ กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

book iconผล การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสอนแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่  โดย ....นางสุภาพ คำภิระ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลานามัย

book iconชุดการสอน การประกอบธุรกิจขนาดเล็ก โดย...นางเดือนฉาย ยาวิราช กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

bb1

ตารางเรยน4

งานสวนพฤษศาสตรโรงเรยน

ASEAN LOGO

2010-06-22 105651

ดาวโหลดเอกสาร

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้ ปตท

Login Form